Sunday, January 29, 2012

3x3 single: 9.48, 8.93

3x3 single solve (full step) of 8.93 seconds

Cube: DaYan ZhanChi

Scramble (white on top, green on front):    F2 L2 D' R2 F2 R2 L2 D2 B2 L2 U L F L2 F' L2 B2 L2  


Cross: z2 y R' L F' L' D' R (6)
F2L 1: U L U' L' (4)
F2L 2: U R U' R' (4)
F2L 3: U' L' U' L R' U' R (7)
F2L 4: U' L' U L (4)
OLL: U F R U R' U' F U' R U2 R' U' R U' R' (15)
PLL: U R U R' F' R U R' U' R' F R2 U' R' U' (15)55 moves in 8.93 seconds = 6.16 tps


------------------------------------------------------


3x3 single solve (full step) of 9.48 seconds.

Cube: DaYan ZhanChi

Scramble (white on top, green on front):   U' L2 D F2 L2 F2 R2 D' B2 L2 U' F B2 D R' U2 R B' F' L F2 U' 


Cross: z2 y D' L U L F' y' D2 R (7)
F2L 1: y' U' L' U L (4)
F2L 2: U R U' R' U R' U' R (8)
F2L 3: U2 R U' R' U' L U L' (8)
F2L 4: U R U R' (4)
OLL: U R U R' U' R' F R F' (9)
PLL: y' R U' R U R U R U' R' U' R2 (11)51 moves in 9.48 seconds = 5.38 tps

Sunday, January 22, 2012

3x3 single: 9.62 | 3x3 AO5: 11.46 | 3x3 MO100: 13.85

3x3 single of 9.62 seconds

Cube: DaYan ZhanChi

Scramble (white on top, greeon on front):  R2 L2 U F2 D' U' R2 D L2 U R2 B U R' U' L B L2 D' B2 F' U'

Solution: x2 y' B' R' F L R D (6)
F2L 1: U R U' R2' U R (6)
F2L 2: U R U R' U R U R' (8)
F2L 3: L U L' U L U' L' (7)
F2L 4: y' U' R U' R' (4)
OLL: U' Rw U R' U R U2 R' (8)
PLL: y U x R2 D2 R U R' D2 R U' R (10)

49 moves in 9.62 seconds = 5.09 tps

----------------------------------------------
3x3 3/5 solve average of 11.46 seconds.

Average: 11.46 seconds
Best Time: 9.92
Worst time: 13.30
Individual Times:
1. 10.24  D R2 U' B2 D2 R2 L2 D' B2 R2 U' B R' L D' R2 D' L B' R' U R'
2.  (9.92)   D' F2 U' F2 U2 F2 R2 L2 D' B2 U2 B' U R2 B' L B' F' L2 F' L
3. (13.30)  F2 U' R2 D F2 R2 U R2 F2 D2 L2 B' R' B U' R' B' L U B2 R' U'
4. 12.45  D2 R2 D L2 D R2 U B2 D L2 U' B' R2 B' L' U F2 D' U' B' D' U'
5. 11.68  B2 F2 D2 U L2 U2 F2 L2 F2 U R' D F2 R F R2 B D L' B' U2

-----------------------

3x3 100 solve mean of 13.85  seconds.

1 00:11.73
B2 L2 D F2 D2 B2 L2 U B2 L2 U' F' D' L' D L U2 R B F' L2
2 00:12.43
D' U' F2 U' B2 R2 F2 R2 F2 D F2 L' F' R' F2 D2 F' D2 U' L' B U'
3 00:12.82
B2 U2 L2 B2 R2 D R2 U2 F2 R2 L2 F' D' R B' U2 B2 D F' L D'
4 00:11.79
F2 R2 D' L2 F2 D U R2 L2 F2 D' L F' L' B2 L F2 D2 R D2 U2
5 00:15.72
F2 D' R2 D' L2 D2 L2 B2 D B2 R' F L U' B2 R2 D' U L
6 00:14.50
U' F2 U R2 D L2 U' L2 U2 L2 U' R' D U' L' F2 D' F D' F D2 U2
7 00:16.78
B2 F2 R2 B2 D L2 D L2 F2 D B2 R D B' U' R2 F' L2 F2 U' L' U
8 00:12.58
F2 D2 B2 L2 D2 R2 F2 D R2 F2 D' R U B' F2 L U2 B' U' R2 F2
9 00:13.44
U2 L2 B2 D2 F2 U R2 F2 R2 B2 D R' B F D' B L2 B' R' D' B'
10 00:13.15
F2 R2 D' L2 F2 D R2 D' B2 D U R B' F' D' L' D U L' U2 F2 U'
11 00:13.83
R2 L2 D L2 B2 R2 F2 D U F2 D B' R' U2 R' B' R' L' D2 U'
12 00:13.29
U2 L2 D B2 U' F2 D' B2 U2 L2 F R' B2 L2 F' U' B R F' D' R'
13 00:09.62
R2 L2 U F2 D' U' R2 D L2 U R2 B U R' U' L B L2 D' B2 F' U'
14 00:12.29
D F2 R2 F2 L2 D2 R2 U R2 L2 U L U' F2 U2 F' L D' B' U2 F2
15 00:13.32
R2 U' F2 L2 D2 U L2 B2 U' L2 U' F' R' U' L B2 F2 L B R L'
16 00:12.54
D B2 D' R2 F2 L2 U' F2 D' L2 F' L U R2 L2 B2 D2 R2 F' L' U'
17 00:13.85
F2 U2 L2 D' L2 B2 L2 U2 R2 F2 U2 R' U L D' B R L2 U' R B U
18 00:15.27
F2 U B2 L2 U L2 D2 R2 D' U L2 B U' R2 D' R' U' F' D2 F' D'
19 00:15.00
D2 B2 D' B2 U2 B2 R2 L2 D' R2 D R' D2 R2 L' F' R D' B' L B' U2
20 00:18.00
L2 U2 L2 D F2 R2 D' U' B2 L2 D2 B' L' F' U' F L' U L' B2 F2 L'
21 00:15.77
D F2 D2 B2 U R2 D F2 D R2 U2 L' B' U' L' D L D2 R2 B2 U2
22 00:11.68
U' F2 D R2 D F2 U B2 R2 D2 U' B' L' U' L U2 L2 B D2
23 00:12.99
U2 F2 R2 U' B2 F2 D B2 L2 D' U' L B L2 D2 R2 B U F' R B2 R
24 00:11.80
U F2 D2 L2 F2 D F2 U R2 L2 B2 L U2 L F' U2 L2 F' U L2 U2
25 00:13.32
U B2 L2 D R2 D' U2 R2 L2 U' L2 B R B2 D2 F2 U B D F D2 U'
26 00:12.01
D' F2 D' L2 U2 R2 D' R2 F2 U L2 F D L' D2 F U' L' F2 U' B U2
27 00:13.52
D' R2 L2 D R2 U2 B2 U F2 D F' R2 L B F' L' B2 R D2 L'
28 00:16.94
L2 U' B2 L2 B2 U' F2 D R2 L2 U2 R U' L2 B U F R U2 L' D2 U'
29 00:21.96
R2 L2 D R2 B2 U2 B2 F2 D' L2 U R F' L' D' U L' U' B2 R F
30 00:14.82
B2 D F2 D R2 D' R2 F2 U2 F2 U B' R U L' D' F2 L U' L
31 00:11.26
B2 R2 B2 U' L2 D B2 F2 R2 D' U2 F' L' B2 L2 B R D' B U' B F'
32 00:14.97
L2 U R2 L2 U B2 D' U2 R2 D F2 R D2 L2 U F U F R2 L2 F U'
33 00:16.11
U2 L2 F2 U' F2 L2 D F2 D2 R2 F' D' L' D R' B F L' B2 L2 U2
34 00:16.92
R2 F2 D R2 D F2 D' F2 R2 D2 F2 R' D2 F R' U2 L F D2 U2 B' U'
35 00:10.24
D R2 U' B2 D2 R2 L2 D' B2 R2 U' B R' L D' R2 D' L B' R' U R'
36 00:09.92
D' F2 U' F2 U2 F2 R2 L2 D' B2 U2 B' U R2 B' L B' F' L2 F' L
37 00:13.30
F2 U' R2 D F2 R2 U R2 F2 D2 L2 B' R' B U' R' B' L U B2 R' U'
38 00:12.45
D2 R2 D L2 D R2 U B2 D L2 U' B' R2 B' L' U F2 D' U' B' D' U'
39 00:11.68
B2 F2 D2 U L2 U2 F2 L2 F2 U R' D F2 R F R2 B D L' B' U2
40 00:15.64
L2 D' B2 D F2 U F2 R2 D' F2 U2 L B' F2 L2 D' B2 U' L2 U2 R' U
41 00:12.97
D2 L2 D L2 B2 U' R2 L2 D B2 F2 R' D2 B' F' L' F L2 F2 L' U2
42 00:14.68
D F2 D F2 L2 B2 F2 U' L2 F2 R2 B D2 U' L F U' R' B D2 B' U'
43 00:12.69
D2 B2 U F2 U F2 U' B2 U B2 F2 R F2 D' U2 F' L2 D U' F L' B'
44 00:19.84
R2 L2 D2 U' B2 R2 U' B2 F2 D R' L' F' U' B F R B F' U
45 00:15.27
B2 D F2 R2 D2 L2 U2 L2 B2 U' B2 R U' B2 F D' B2 U L B R2 U2
46 00:11.91
B2 R2 F2 U2 R2 F2 U' L2 D' F2 D2 L' D B R' L D2 B2 R D' R' U2
47 00:14.21
F2 L2 D F2 D' B2 R2 U' B2 F2 D' R U F' R2 B2 R' F D2 F L
48 00:12.41
U' B2 D R2 U2 F2 U F2 R2 U2 L B' R U2 B R U' F' R D' U'
49 00:15.31
D' B2 L2 U F2 U2 L2 U' F2 L2 U F R' D B2 L' B' F R D L2 U'
50 00:13.10
D' R2 D2 U' F2 R2 L2 U' R2 U' B2 L' D' R' U2 L' B L2 D' B F2 D
51 00:12.57
R2 B2 D' F2 U L2 B2 U F2 R2 U2 L D' B2 F' L U' B L F D U
52 00:10.99
D2 F2 R2 D2 U R2 U' B2 R2 F2 U' F' L' F R D2 U' L' F' U' F' U2
53 00:13.96
B2 F2 D F2 R2 B2 D2 F2 D' R2 U2 L' B F2 R' L2 D R' B2 L B2 U2
54 00:14.24
D' U' R2 D B2 U2 B2 U' B2 R2 U R' B2 D' F R F' L2 F L' D U2
55 00:15.42
B2 D U2 R2 B2 D F2 U' B2 D2 U' L' B' R D' R' B F D R2 B' D'
56 00:17.55
D2 B2 L2 D R2 D' L2 B2 D' F2 U2 R' F2 U' L B F' D R' L2 D2 U'
57 00:12.18
B2 U F2 L2 B2 U' R2 U F2 L2 B2 R' B F2 L2 U2 F D' B' L' F2 U
58 00:13.19
D2 L2 U B2 D' F2 U' L2 F2 D R' F U2 F' U2 L' U2 R
59 00:11.43
D' F2 D2 U B2 D2 F2 R2 D B2 R2 B' L' D U2 F2 R2 B' R F L
60 00:13.22
D U2 B2 D' R2 F2 L2 B2 D U2 R L' D' B R U' B L' F D' U2
61 00:12.60
R2 B2 D L2 D2 L2 F2 D' U2 F2 U2 L' B2 R D2 B' U B2 D2 L'
62 00:13.71
L2 D F2 L2 D' L2 U B2 U' R2 D2 B' R U' B L F R' F2 L U2
63 00:14.25
U2 B2 R2 U' F2 L2 D2 L2 D' L2 U' F D' L F2 D R U' F' D' F' R2
64 00:13.93
B2 U' L2 F2 D2 L2 U R2 D' B2 D' L' U' L B R' F L2 U2 L D U'
65 00:11.99
R2 B2 R2 F2 U2 R2 D' L2 F2 D2 U2 R D' B2 F2 L2 F D' B L' U2
66 00:13.60
B2 F2 U2 L2 D' L2 D' U' R2 B2 U' B' U B L B U' F R' B2 R D'
67 00:13.32
D B2 U R2 D2 B2 U L2 F2 U F R2 B2 D2 B' L' D' B' U2 F' U'
68 00:16.97
F2 U B2 F2 R2 U' R2 D U' R2 F' U2 L B2 U2 R' D F' U B D2
69 00:14.74
U B2 U B2 R2 B2 D2 B2 U2 R2 D' R D' B' U2 L' U L F R' F2 D2
70 00:12.96
L2 D2 F2 R2 D B2 U2 L2 B2 D R2 B R' D L F2 L B2 D' R L2
71 00:14.49
D2 F2 L2 D B2 F2 U R2 U F2 U' L' B' D2 L' D' R' F U L' B2 U
72 00:17.53
F2 D' F2 D B2 U' B2 R2 U2 L2 B' R' B2 U B' L' U2 R2 D B2 U'
73 00:15.78
D' L2 U2 F2 D2 U' L2 B2 R2 U' B L F2 U2 B D L' U2 B D'
74 00:12.60
L2 U' B2 L2 B2 D R2 U L2 B2 U2 L' B2 D' U' R2 B L' U' R' F U
75 00:12.65
B2 U' B2 U' F2 D2 B2 D' F2 L2 U' L' B2 U2 F' R2 D' U B L2 D2 U'
76 00:11.84
B2 F2 L2 D L2 U F2 U' R2 U2 F2 L F' L' U' L B' R' U' L D
77 00:13.05
D U2 R2 U R2 F2 D B2 U' F2 L' B2 D2 R B2 D B R L F' U'
78 00:11.94
B2 D2 F2 L2 U2 F2 U' L2 D' R2 F2 L' R2 B2 L U L B' D R F U2
79 00:11.59
R2 D F2 U L2 F2 U B2 R2 D U R F U2 F2 L B D2 F' D' B'
80 00:12.62
D' R2 L2 U' B2 D' R2 L2 F2 R2 U2 B' L B2 R2 F' D2 L' F D R2 B'
81 00:13.97
R2 F2 R2 L2 D2 L2 D' U2 L2 U' B L2 F' R' U B F R' L2 D' U
82 00:12.99
U2 B2 F2 U B2 L2 D' B2 U' R2 U' R' B L2 U R F' R D L F
83 00:15.66
U' R2 B2 U L2 B2 R2 U' L2 D U2 B U L' D' F' D L F' R D2 U'
84 00:16.38
L2 D' B2 L2 B2 U2 B2 U' B2 R2 U L U F' R' D F D R' D' B
85 00:12.88
R2 D B2 D' R2 U' F2 R2 B2 U2 R' B L' U' F2 D2 F' L' U' F2 U'
86 00:12.07
B2 D R2 L2 D' F2 D2 L2 D' R2 U B U F R' B' R F2 R L2 U
87 00:14.41
D2 F2 L2 U' R2 F2 L2 D2 U' R2 U2 R' B' L' B2 F' U2 L' B2 D L'
88 00:16.67
L2 U' F2 R2 D' F2 D2 F2 L2 F2 U' L' D' B2 L' F2 D L B' D F2
89 00:15.86
R2 D' B2 L2 D2 L2 D L2 B2 D' B2 L D2 B F L2 D' F2 L D2 L F2
90 00:13.72
R2 B2 F2 L2 D' F2 U' R2 D L2 U2 B R' D B2 R L F U' B' D'
91 00:12.38
R2 L2 U2 R2 D2 U' B2 D F2 U' R F D' R L F D' L2 U2 R2 U2
92 00:12.62
D B2 L2 B2 U2 B2 D' R2 U' F2 U2 B' F2 L F' D2 B U' R U L' D'
93 00:12.26
D' F2 D L2 U' F2 D U2 L2 U' B2 R B D R' U2 R U2 B' L2 F2 U'
94 00:12.49
U2 L2 D' F2 D' B2 L2 U' B2 U' L F L D2 F' U L' F D R'
95 00:15.64
U2 F2 L2 D U L2 F2 U2 B2 D' R' B D R B' R2 U' L' F' D U2
96 00:12.62
L2 D2 L2 D' B2 D' B2 D' L2 D' R D F D2 R2 D' U2 B' U L U
97 00:21.65
B2 R2 D L2 D B2 F2 D2 F2 U F2 R L' D' L' F D2 L' D2 R U' B'
98 00:15.19
L2 B2 D' R2 B2 U' L2 F2 U R2 D2 R' B' L B2 F2 R D L2 D' R
99 00:12.96
R2 D' B2 F2 U' L2 F2 L2 F2 D2 L2 B' R' U F D' F2 U R2 L' D'
100 00:14.14
U F2 R2 D2 R2 L2 D B2 U' R2 B2 L B' D' B F U R D2 U

Monday, January 16, 2012

3x3 single: 9.66

3x3 single solve (full step) of 9.66 seconds.

Cube: Alpha I

Scramble: (white on top, green on front):
L2 R B' R B' R' F R D2 U R D2 U B2 D2 U L R' D' U' L D2 B2 F2 L2

Solution:
Cross: z2 y' D' R' U' y' R' U' R' F (7)
F2L 1: U2' R' U R (4)
F2L 2: U R U' R' (4)
F2L 3: y' U R U' R' (4)
F2L 4: y' U2 R U R' (4)
OLL: U2 F U R U' R' F' U2 R2 D R' U2 R D' R' U2 R' (17)
PLL: y R U R' U' R' F R2 U' R' U' R U R' F' (14)

54 moves in 9.66 seconds = 5.59 TPS

Saturday, January 14, 2012

3x3 single: 9.67 | 3x3 AO12: 13.11

3x3 single solve (full step) of 9.67 seconds.

Cube: Type C

Scramble (white on top, green on front):
L2 F2 R' B2 L' R' F' D2 U' F' D U' L R2 B2 F2 L2 F D' U' R2 B' D B D2

Solution:
X-Cross: z2 y' L F2 U R2 D L D' (7)
F2L 2: U' R U R' L U' L' (7)
F2L 3: (U R U' R')  (U R U' R')  (U R U' R') (12)
F2L 4: U R' U R U2 R' U (7)
OLL: R' U' R U' R' U R U' R' U2 R (11)
PLL: M2 U M2 U2 M2 U M2 U2 (12)

57 moves in 9.67 seconds = 5.79 TPS

--------------------------------------------

3x3 10/12 solve average of 13.11 seconds

Statistics for 01-14-2012 08:47:46

Average: 13.11
Standard Deviation: 1.32
Best Time: 9.67
Worst Time: 18.37
Individual Times:
1. 10.32 B F L2 R D2 U2 L2 R2 U L R' D2 U' B L2 R F2 L' B2 D F' L' U2 F L'
2. (18.37) L' R2 D U' B2 U L2 B F' R2 F2 L' R' D2 U B2 F2 L R' U B' F D' B U'
3. 14.68 F2 D2 B2 F' L D U F U R F D U' R U2 R B' F2 D B' L2 R U' L2 R2
4. 13.55 F2 D2 U2 B2 F U2 L' R B U2 B F D2 U L D2 U B' R' F D2 U' B F2 D2
5. 12.86 R' D' U L D' U B' L' B F2 U L2 D' L2 R U2 B2 L2 D' L' B2 D F' L2 U
6. 15.91 L' R2 B' F D' U' L' R2 D' B F2 L R' D U L2 R2 D2 L R2 D' U2 L' R2 U'
7. 12.97 L' R U F2 L R B2 D B L2 R2 B2 F' L2 R' U R2 F' U B U F' D' U B'
8. 13.11 F' R B F L2 D2 L' R U2 B2 U L B2 F2 R2 B2 L' F' L B2 U L' R D F2
9. (9.67) L2 F2 R' B2 L' R' F' D2 U' F' D U' L R2 B2 F2 L2 F D' U' R2 B' D B D2
10. 13.36 U' F D' L' R2 F R U F2 D2 R U R' B' F2 R F D2 U' L' U' L R' U L2
11. 12.82 R2 B' F L2 R2 B L' R2 D L' R' D' R2 U' L' R' F R D2 U2 F' L U' F R2
12. 11.53 B2 F L2 R F R U2 L U B2 D U R B' F2 L R2 U L' B' L R2 B2 R D2

Cube: Type C

-------------------

3x3 10/12 solve average of 13.03 seconds.

Statistics for 01-14-2012 09:29:39

Average: 13.03
Standard Deviation: 1.20
Best Time: 11.07
Worst Time: 16.83
Individual Times:
1. (11.07) D' B F U F L' B F' L B2 D2 U L2 U2 L R D2 B F' R2 D2 U' B' D2 R'
2. (16.83) B2 D' U' B' F R' U F L' D' U2 L' D L' R B2 F' R2 U' R2 B2 F' U' B' F
3. 15.25 D' U F L R F D U2 R2 F D U2 B F' R' D B' F L U2 L' U R2 U2 R'
4. 12.91 L2 D U L2 U2 L B D' B2 D' U L U' F2 U2 L2 D2 U R D U2 L D U' B
5. 12.33 B2 L2 R2 U' R' F2 D U F' U R B' D2 U R F L D' F2 D2 B' F2 L U2 R'
6. 14.40 F D' U B2 L2 R2 D2 B2 L2 R F R D2 L B2 F D' L' R D' U' L D2 U2 F
7. 12.05 L R2 U' L' D' U L' U L' R U' R' D2 L2 R' D2 U2 B2 F' D' U' F2 L D' R2
8. 14.08 R' U2 B' F2 L2 R' U' L' R2 U' B2 L2 F' U2 R2 B F L2 B D R' F2 L' B2 F
9. 11.36 F' D B' F2 U' B2 F L2 B F' L' D2 B F2 R D F2 L' B' R D B' F' L B2
10. 12.00 L' R U' B2 U F R B' F' D U' L2 D2 U2 B' F2 D2 U2 B' L R B' L2 U' R2
11. 14.36 U2 B' F2 L' R' D' U R' D2 U2 B2 F' D U2 F' D2 U' L' U' R2 F2 L' R2 D F'
12. 11.53 B D' U' B U' L2 F' D2 U F' L D2 U L2 U2 R2 D' U R2 F2 L R2 D' U L2

Cube: Type C
------------------------------------

3x3 10/12 solve average of 12.92 seconds.

Statistics for 01-14-2012 09:48:46

Average: 12.92
Standard Deviation: 0.97
Best Time: 11.06
Worst Time: 14.92
Individual Times:
1. 11.19 B F' D B F' U' F D' U B2 F' D' L B R' B R F' D2 B' F' L R' B' F2
2. 14.77 U2 B L2 R D' U2 B2 F' L' B L U2 R B2 U' B' F2 R D U' F' L D2 L2 R'
3. 12.52 D' U B L2 R B' F R2 D' U2 B' D U' B' F' L' D U B2 F D' B2 F' D' U
4. 12.63 L' R D U' R2 U2 L' R D2 F2 L' U2 B F R' U R F' D U2 F D' U' L' F'
5. 12.84 R' U' B' F R2 U2 R F' D2 U' L' F2 U' L B' R' B F D U2 L2 U' B F' D2
6. 11.33 B F' D' B2 F2 D U R U F' R2 U' L R B' L2 R2 U2 L2 B' D2 U2 R F2 L2
7. 13.02 L' B' U2 L2 D2 F' U' B2 F2 D B' F2 D' R2 U2 F R' D2 L R2 U L' D2 U' F2
8. 13.78 D' U2 L' B' L2 F' U L2 D' U F2 D' U L' F' L U2 B U' F' D L U' R B
9. (14.92) L2 F D' L' R B R D2 F L D' U' R' B2 F' D U2 L' R U' R2 D2 L' R2 U
10. 14.08 D' B2 F U' L' R2 B2 F2 D2 U B' U' F D' U R2 F R B' D' R D2 U L' R'
11. 13.01 D L2 B2 R2 D U' B2 F2 L2 B D U2 F2 R B F2 D L D2 U2 L R' F' L' D'
12. (11.06) L R' B2 D' U' L' R' F2 R D' B2 R D2 U' B2 F2 L2 D' L R2 B F2 D' B' L2

Cube: DaYan ZhanChi

Friday, January 13, 2012

3x3 MO100: 14.89


3x3 100 solve average of 14.89 seconds.

Cube: DaYan ZhanChi

Statistics for 01-13-2012 18:05:38

Cubes Solved: 99/100
Number of Pops: 0
Average: 14.89
Standard Deviation: 2.18
Best Time: 10.60
Worst Time: 24.07
Individual Times:
1. 13.73 B' F2 U2 L' F' U B F2 L' F L2 R' D' L2 D L2 R2 D2 L2 R D U2 L' D' B
2. 14.48 R B' F' U2 R D' B' F2 R2 B2 R F2 R U' F2 U' L R U F' U2 L' R2 F2 U'
3. 10.66 F2 U B F U L' F2 D B' F R D' U' F L R2 B' L2 F' L D' U' F2 U' B
4. 13.28 R' F D' U' F U2 F2 R2 B F L' U F L B D2 U' F2 U2 R' D U B' F' D
5. 15.07 B' F L' D B2 D2 U' B F2 D2 F' D' U R D2 L D U' B F2 U' B' L2 R D2
6. 18.35 D2 L R2 F2 D2 F2 L' R2 B' D' U' L' R' B L' R' B' F D' U2 R' B' F2 L D
7. 13.55 D U L' R' U2 R2 U' R F2 D2 B2 D U B2 L' R' U2 B' L' R U2 L' R' F L
8. 16.77 L F2 U L' D' F2 R B' U' R F D U R2 B F D' L' R B2 R U' B2 L R2
9. 17.01 U L R D2 B2 F2 L D R' U2 F' L2 R2 F2 U' B' F' D' L' R2 B2 F L2 R U2
10. 14.79 B F' L R2 B2 D' F2 L2 R B' U' L2 R' F2 D2 U2 F2 L2 D2 U B L' R' B' F2
11. 15.53 F D L' U2 L2 B2 F L2 R F' L R' B2 F2 L R B' L' R' B' D F' D' F U
12. 14.44 L R' B F L' F' U' L2 F R' B R2 B2 R U' B' F' L' B' D' U2 L R2 B2 L2
13. 15.36 L D B2 F2 U' L2 D2 U2 B' U' L R2 D' U' L2 D U2 B' F' R2 D' L R' F L'
14. 14.48 L2 R' U2 F2 U2 L' R B D' U L' D2 L2 F' R B2 F2 L D B D2 U2 F' D' U
15. 13.44 D U F' L2 B2 R2 B2 F U' L B2 F D B2 F R D' B F D2 U' F' R2 B' F'
16. 12.20 B F R' B2 F2 D U' B' F2 L' B' L R B2 F D' B2 D' B' U2 R D R2 F' D
17. 12.83 L' B' F L' R2 D2 B2 F L B' L B' L2 D U L R' D' U' F' U L R U' B2
18. 13.79 U2 L2 F' R' D2 U2 R' U2 B L2 R' D' B2 U' L' F2 D' L2 R' B2 F' L2 F' R2 F2
19. 17.41 D U R D U B D2 U' L2 R2 B' F' L2 B' F2 L2 F U2 B2 F L2 B D F D
20. 18.04 D2 R2 B F' R2 B' F R' B2 D' U' B2 F D U' F2 L F2 D B2 F2 L R2 F R
21. 16.44 D U2 B L R' D2 L' B' L2 D B' F L2 B L2 D2 U2 R B F' L D2 L2 D2 U
22. 12.05 B2 D' L R' B2 U' L' D2 B2 U' R B2 L D U2 B F U' B' F' R F2 D B F'
23. 14.93 B L R2 D' U F' U B D U2 R D U B F2 L R D U B' F2 R' F R2 F2
24. 13.22 D2 B D' B2 U B' F L' R' F2 D2 F D' U2 F D' U L2 R B2 F L2 D R D
25. 19.71 F' L2 F' R' B' D' R2 U2 B2 D R U' B' L2 R D' U2 F' R B2 R' D U F2 D'
26. 14.67 D B R2 F D2 L R' D U F L R2 D2 R2 B2 R' B2 F D2 U F' L R' D U
27. 14.88 R' U2 B L2 D L D U R2 U2 L' D F' D R B2 L2 R B2 D' U L2 D2 B' F
28. 12.24 F' L2 R F D2 U2 F' L' B' F' L' R' F2 R D2 B' D U' L' D' U L2 B D U2
29. 16.29 R' B' F' L2 B F2 D B R D2 U' L2 D' U L2 D' U' L' B' D L' R2 F' L R2
30. 17.44 B' D U2 R F R' D2 L2 R' D R' D' L D U L R' F' L U' B F L B2 F
31. 16.51 U' L2 R' U R B' F D' B2 D' U2 B2 F2 R' B2 F2 L D' U' B' F R' F2 R D2
32. 12.29 B F' D' U2 F' D2 U' F' D' B2 F2 D B' D2 U L' F L R' B D2 R2 U2 B R2
33. 11.05 B' R' D2 R2 B2 R D U2 F R' U2 B F2 L R U F L' D' F' D2 L F U' R2
34. 12.53 F L R B2 L' R2 D' B' F D U L2 D' B R2 U' L R F D L' F2 R' B' F2
35. 14.07 F D2 L2 R D' L D U' B L2 R' D' F' R B2 F L2 B F U' L R B L2 R2
36. 15.12 L D R2 D R' B' R2 B' L' U' F2 L R2 D U' F' R U' L R U B' R F2 L
37. 14.48 U L2 B F2 U2 L R2 F L R D' U B' R2 B' U' L2 F' L D2 U L' B' F R
38. 15.66 L R' B2 F' D' U2 L2 R2 F L2 U F' L2 B' F' R' B2 F2 L D L' R2 D2 B D2
39. DNF L' R2 D L R2 B F' L R' F' U2 B2 F2 L2 R F2 L2 R' B' L R' F2 R2 D2 U2
40. 11.99 L R2 D2 R2 D L2 U B2 R' D' U R2 B2 L' R2 D' F L2 D R D' L R' B' D2
41. 14.44 D U' R2 F' R' B' D2 L2 B R D2 L R2 F' R' B' F' R2 U2 L' B L B' F' L'
42. 21.02 R2 U2 L' R2 B D2 U2 R U L' B' F' U L2 R2 U' B2 F' L D U2 L2 F D F2
43. 15.04 F2 R2 U L B2 D' U B F R' B2 F' U B' L R F2 U B F2 R D B2 F2 R'
44. 16.43 D2 U B2 F2 L F R2 U' B' R2 B L' R B' F L D B' D L2 D R D2 B' D2
45. 13.18 D' U L2 R2 B F2 L R2 F2 D' U2 B F D L2 R' B' L2 R D2 L2 R F2 L2 R2
46. 15.72 D U2 L2 R' B2 F R D' B F' D' U' R B' F L' B F' L D U2 L R' U2 L
47. 24.07 L' B2 D' B L' R F' L' R D L' R' D L R2 D U' B L R2 B2 D' U' L2 D
48. 15.06 B' F2 D2 L2 R2 B' F D' L2 D U' R' D' U' R' U2 B' L' U2 B' F L2 U B2 U2
49. 16.73 D' R' D U R D L D' R2 D U' B' F' U F D2 F' D' L2 R2 B' F' R' U2 F2
50. 16.08 U2 F D' U F2 D' U2 L2 B2 R2 B2 F D2 L' R' F2 D R' D' B' U2 F' D B F'
51. 13.91 B' L R F' D L2 D L B2 F2 R F2 R B R U B2 U' R' F' D2 R B D2 U
52. 16.24 D' B F' L D U' B' F2 L2 D' U B F R' B' U2 B F U' F' L' R D U L'
53. 15.59 L' R' D U2 L R2 F D2 U' B' L' B R D' B D R' B F D2 U2 B2 F R B'
54. 17.36 D' R D' R' D' U2 B2 F D B' U' L' R2 U B F2 R U' F' R' F D U R' B2
55. 14.12 L2 D2 F L' R' B D2 B F L' R B' F' U B D2 U' F D2 B F L R D B
56. 14.40 R' U2 L2 R' D U L R2 F2 D2 L D' U' B D U B2 F2 L F U2 B2 F R2 U'
57. 14.12 L' D L R2 U2 B L2 R' D' U F' D' U2 B D L R B R D' U2 F' L' D2 B
58. 13.08 U L R2 D' U2 L R D2 L2 R2 U F' R2 D' L2 B2 D F2 D B' F L R2 B2 F'
59. 15.05 D2 F D' U' F' D' B F2 D2 B2 F2 L' B2 F D U R U' B2 F U2 B2 F U2 F2
60. 14.41 L R F2 D' U F2 D L' R2 B' D2 R2 B' F' L' R D R' U R U L' R2 U' R2
61. 15.59 L R2 U' F U2 B2 D U' R2 D2 U2 R' F2 U' L R2 F2 U2 L D' F' L R F U2
62. 13.40 F L R2 B F D' R' F2 L D' U L U2 B' D' U2 L' R D2 B2 F D F D U2
63. 13.74 B2 L R D2 U B' R2 F R2 D' U' R D' R' B2 D2 U L R2 U' L' R' F' R D2
64. 10.60 B' F2 D2 U' L' B2 U2 B2 F' U2 F2 D' L D' U B' R' B' D U R F2 D2 U F2
65. 14.68 D L2 R F L U' B' D U' B2 D U L D' F2 L2 B' F2 R U2 L R2 D' B' F2
66. 14.67 R2 B2 L' F D U L' D' U B' L F2 D2 U' L' D' R' D2 U B2 F' D' B F R2
67. 11.27 R2 U2 R' D' U' B' F' L B2 R2 D2 U2 B' F2 D U2 R B2 D U2 B L2 R2 B2 R'
68. 15.70 F D2 F' L' D' U' F2 D2 U2 B2 F2 D L2 B2 R2 D' B2 U2 B' D L R2 U2 F2 U
69. 13.38 D F U' L2 B F2 L' R' B R2 B F D R' B2 R' D2 B2 F L B D2 L2 R2 D
70. 13.22 U2 F' R' F' R' U' L2 R2 D U2 L2 R D U2 F2 R' D' B2 F' L U B' F R B'
71. 12.96 L2 D2 L' F2 D2 U2 B D' U' L' R F2 R' D U2 L' B2 D2 L D' F D U' L2 U'
72. 14.77 L2 R D2 R2 D' F' D B' F' D2 R' U' L R D2 U2 B2 F' D2 L' D' U R D2 B2
73. 14.70 B' L2 R2 B' F' L B' R' B U B2 F' D U2 B' F' L R' B F' R B2 F R F'
74. 14.55 B2 F' R2 B2 D B D' U F D L F2 L R' D' L D' U L2 R F2 R2 F' R' B2
75. 14.33 B2 F U2 B2 D B' F D' U R B2 U B2 F R' U' B F R2 U F2 U' F D U
76. 14.60 U' L R' B2 F' U2 L D U2 F' D F' L2 R2 U2 R D' R' D2 L R' U F R' D2
77. 14.83 B' F' U' L' R' B F D U2 B' D R' U L2 R D' U L F' L' R2 B F2 U' R2
78. 14.20 U' L' D R' D L2 R F L' R D2 U2 L U2 B2 U2 B F U2 L R2 D U B F2
79. 15.35 D L2 R2 F D' U2 L2 B' F' L2 R D2 L2 R2 B' L2 B2 F L2 R B L' R' B F
80. 15.08 R2 F U F L2 B F L B F L2 R F2 R D U B2 R2 U' F L2 B2 F' D L'
81. 13.59 L D' U2 R' D2 U2 R U B' R B' D U B F' D L' D2 L2 B2 F' D' B2 F' L2
82. 12.93 L F2 L' R2 D' L2 U2 L2 R2 F2 R D U' F R' D2 U' L2 D2 U2 R' B2 U B L
83. 14.63 F2 L' B D2 F L R' U' L' D2 R D U' F D L R U2 B' F' D2 U' L2 D2 F2
84. 16.07 B F2 L' D' B2 R2 B' L' F2 D2 U2 B F2 L' R' U L2 U L R2 B2 F' D' U2 L
85. 14.96 L D F R' B2 D L2 R' F D' R U2 B2 L' D2 F2 R' B2 F' L' U2 B2 F' R' U2
86. 16.32 L' R' F' L2 R D' U' L2 B' L' R B' F2 R2 F' L2 R' B2 L' R' D U2 B2 F2 L
87. 13.81 F D2 B' R' B' F' L R' B2 L B U2 B' F U' F2 L R2 U' L B2 F R' F U'
88. 14.21 R D' U B' F' L D' U' F D2 F U' L2 B2 F' L R' U L' F' U' B2 L R U2
89. 18.05 F L' R U2 B2 L B2 F2 L' R2 B2 F2 R2 B D2 F' L R' D R B' U L2 R2 F2
90. 13.89 B2 F2 L2 F' D' U R' B D' L2 R2 D2 U L' R2 D U B' D B R B F2 U2 R2
91. 16.29 R2 U L D' R' D' R U2 L' B U' L' R2 F' R B' F2 R D' B2 L R F2 D2 U
92. 20.68 R2 D2 B' F2 R D2 B R B2 L2 F2 D' U B2 D' U2 L2 B R' B' U2 F2 R F' L'
93. 13.68 F R' D2 L2 U' B2 F2 L2 R' D2 U2 B' F2 R D2 U2 B L R' B D2 B' F' L2 R2
94. 12.58 F2 D B' F L' D F' D L R2 D2 L2 R2 D2 U' L R' B' L2 B F2 D U2 R' D
95. 12.32 D2 R F L D' B2 D U L2 F' U' F' D U R2 D' U' L2 R F' D B2 D U F2
96. 16.81 D' R B2 F U R D' U L R2 B U2 R2 D U L2 R' B' F' U' L' R' D2 U F2
97. 14.79 U' B' F2 R2 D' U2 R B D' L' F L2 R' D L2 U2 F L B' F L' B' F R F'
98. 20.39 R2 B' F D R B2 L' R2 B F' D2 F2 L' U2 R B F D L R F R' F2 D' F'
99. 16.32 B' F2 D' U2 L2 R2 D2 B2 D R2 D L F2 D L' R U' B D L R U L' R U2
100. 13.02 L R' B2 D' F D' U' R2 D2 U' R' F D B' F2 R2 U2 R B' L2 R U' L' B2 L